پیاز قرمز میگون – فلات

 

نام برند : فلات

Brand : Falat

نام بذر و رقم : پیاز قرمز میگون

Variety : Meygoon Red Onion 

مبدأ بذر : کشور ایران

Origin : I.R.Iran

مدل و رنگ : قرمز – روز بلند

Model & Color : Long Day – Red

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟