هندوانه سانتا ماتیلده – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید سانتا ماتیلده

Variety :  Watermelon Hybrid Santa Matilde F1 

مبدأ بذر : کشور پرو

Origin : Peru

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟