ملون هیبرید جانا – نانهمز

 

نام برند : نانهمز

Brand : Nunhems

نام بذر و رقم :  ملون هیبرید جانا اف1

Variety : Melon Hybrid Janna F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟