هندوانه هیبرید بی 34 پاکتی

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید کریمسون بی 34 (بسته بندی پاکتی)

Variety :  Watermelon Hybrid Crimson B 34 F1 

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟