چغندرلبویی دیترویت – آتلانتیس

 

نام برند : آتلانتیس

Brand : Atlantis Seeds

نام بذر و رقم : چغندر لبویی استاندارد دیترویت دارک رد

Variety : Beetroot Detroit Dark Red Standard

مبدأ بذر : کشور فرانسه

Origin : France

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟