هندوانه دایتونا قوطی

 

نام برند : ساکاتا

Brand : Sakata

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید دایتونا ساکاتا (بسته بندی قوطی)

Variety : Watermelon Hybrid Daytona F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟