هندوانه کریمسون سوییت – نیاگارا

 

 

نام برند : نیاگارا سید

Brand : Niagara Seed

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد  کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟