هندوانه فونیکس – تاکی

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید فونیکس

Variety : Watermelon Hybrid Phoenix F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟