هندوانه ساترن – میکادو

 

نام برند : میکادو

Brand : Mikado

نام بذر و رقم :  هندوانه ساترن

Variety : Watermelon Saturn Mikado

مبدأ بذر : کشور تایلند

Origin : Thailand

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟