خربزه آناناس ترینو – انزا زادن

 

نام برند : انزا زادن

Brand : Enza Zaden

نام بذر و رقم :  خربزه هیبرید آناناس ترینو

Variety : Melon Hybrid Ananas Trino F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟