گوجه‌فرنگی کارون – نیکرسون

 

نام برند : نیکرسون

Brand : Nickerson Zwaan

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی هیبرید کارون

Variety : Tomato Hybrid Karoon F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟