هندوانه آستاراخان – دنفلدت

 

نام برند :  دنفلدت

Brand : Daehnfeldt

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید آستاراخان

Variety : Watermelon Hybrid Crimson Sweet Astrakhan

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟