خیار قوطی سوپر دومینوس

 

نام برند : سیمینس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  خیار هیبرید سوپر دومینوس بسته بندی قوطی

Variety : Cucumber Hybrid Victor F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟