ملون جون کاناری – اینوواسید

 

نام برند : اینووا سید

Brand : InnovaSeeds

نام بذر و رقم :  ملون استاندارد جون کاناری

Variety : Melon Standard Jaune Des Canaries

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟