خیار پاکتی بیت آلفا – امرالد

 

نام برند : امرالد سید

Brand : Emerald Seeds

نام بذر و رقم :  خیار  هیبرید بیت آلفا بسته بندی پاکتی

Variety : Cucumber Beit Alpha F1 Hubrid

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟