خیار هیبرید کیهان – نیکرسون

 

نام برند : نیکرسون زووان

Brand : Nickerson Zwaan

نام بذر و رقم :  خیار هیبرید کیهان

Variety : Cucumber Keyhan F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟