کلم رابی پرفکشن – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم :  کلم قرمز هیبرید رابی پرفکشن

Variety :  Cabbage Hybrid Red Ruby Perfection

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟