هندوانه کریمسون سوییت – پروسید

 

نام برند :  پروسید

Brand : Proseed

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور چین

Origin : China

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟