طالبی سمسوری – نیاگارا

 

نام برند : نیاگارا

Brand : Niagara

نام بذر و رقم :  ملون سمسوری ( طالبی )

Variety : Melon Samsori (Cantaloupe)

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟