پیاز هیبرید قیصر – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید قیصر

Variety : Onion Hybrid Quasar Allium Cepa

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

مدل و رنگ : زرد – روز بلند

Model & Color : Long Day – Yellow  

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟