پیاز قرمز استاندارد – هورسان

 

نام برند : هورسان

Brand : Hoorsun

نام بذر و رقم : پیاز قرمز استاندارد هورسان

Variety : Red Standard Onion

مبدأ بذر : کشور ایران

Origin : I.R.Iran

مدل و رنگ : قرمز – روز بلند

Model & Color : Long Day – Red

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟