پیاز گرانوسوپرکس – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید گرانو سوپرکس

Variety : Onion Hybrid Yellow Grano Superex

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

مدل و رنگ : زرد – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – Yellow  

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟