ذرت شیرین مریت – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  ذرت شیرین هیبرید مریت

Variety : Sweet Corn Hybrid Merit

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟