نام برند : کلوز

Brand : Clause

نام بذر و رقم :  خربزه هیبرید آناناس تمپو

Variety : Melon Hybrid Tempo F1

مبدأ بذر : کشور فرانسه

Origin : France

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟