کلم رد داینستی – سمینیس

 

نام برند : سمینیس ( سیمینس )

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : کلم قرمز هیبرید رد داینستی  

Variety :  Cabbage Hybrid Red Dynasty

مبدأ بذر : کشور شیلی

Origin : Chile

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟