نخودفرنگی گرین اررو – سمینیس

 

نام برند : سمینیس ( سیمینس )

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : نخودفرنگی گرین اروو آسگرو  

Variety : Pea Asgrow Green Arrow

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟