فلفل دلمه جی اس – کانیون

 

نام برند : کانیون

Brand :  Canyon

نام بذر و رقم : فلفل دلمه استاندارد جی اس

Variety : Bell Pepper Standard GS

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟