ذرت شیرین چلنجر - سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  ذرت شیرین هیبرید چلنجر

Variety : Sweet Corn Hybrid Challenger

مبدأ بذر : کشور فرانسه

Origin : France

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی