عنصر روی برای فعالیت های آنزیمی ،تولید هورمون های رشد ،تلقیح بار وَری و تشکیل میوه ضروری است و کمبود آن باعث ریز برگی، تاخیر در باز شدن برگ ها و گل ها ، ریزش میوه ، و سرخشکیدگی و محدودیت رشد میشود. کود سوسپانسیون سپتا آمینو روی ترکیب ویژه و ترکیب بالایی از عنصر روی و آمینو اسید ها می باشد . این ترکیب علاوه بر اینکه کمبود ها و نیاز ها به عنصر روی را برطرف میکند ، به واسطه وجود آمینواسید ها، موجب تسریع جذب ، تنظیم سوخت و ساز گیاه وسنتز مناسب پروتئین میگردد .  میزان مصرف متوسط این کود : 1.به صورت محلول پاشی ، 150 سی سی در 100 لیتر آب  AMINO AcId Zn N عنصر 7 17 10 درصد حجمی دارد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟