عمومی:Clodinafop-propargyl

فرمولاسیون: EC8% کلودینافوپ- پروپارژيلOral LD50 = 1392-2271 mg/kg 

ماندگاری در خاک : 5 تا 20 روز

این علفکش در بازاربا نام تجاری تاپیک(Topik (EC8% و وجود دارد.کلودینافوپ پروپارژيل علفكشي سيستميك و انتخابي از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونيك اسيدهاست و بصورت امولسيون (EC8%) فرموله مي‌شود. چون خاصيت ابقايي در خاك ندارد، بنابراين روي علفهاي هرزي كه پس از سمپاشي مي‌رويند بي اثر خواهد بود. نيمه عمر آن در دماي 25 درجه سانتيگراد و pH:7  حدود 64 ساعت است. در محيطهاي اسيدي نسبتاً پايدار(در دماي 50 درجه سانتيگراد) ولي در محيط قليايي هيدروليز مي‌شود. اين تركيب براي انسان و پستانداران سميت ضعيف دارد ولي براي ماهيان خطرناك است.

نحوه تاثیر :

کلودینافوپ پروپارژيل علف كش پس از رويشي (post-emergence) بوده كه در گياه هدف مانع بيوسنتز چربيها مي‌شود(ACCase)، علائم گياهسوزي- پس از جذب برگي بصورت سيستميك– در مدت يك الي سه هفته روي بافت مربستمي ظهور مي‌كند. همچنين پوسيدگي در گره ها و قسمتهاي روينده و كلروز (زرد شدن) برگهاي جوان قابل مشاهده است.

قابلیت اختلاط :

کلودینافوپ پروپارژيل به جز با گندم با ديگر گياهان نازكبرگ سازگاري ندارد. اين تركيب با علفكش توفوردي غيرقابل اختلاط ولي با قارچكشهاي غير قليايي و علفكشهاي گروه سولفونيل اوره قابل اختلاط است.

موارد مصرف :

کلودینافوپ پروپارژيل به منظور كنترل گراسهاي يكساله (نازكبرگ كش) مزارع گندم استفاده مي شود. اين تركيب بعد از 3 برگي شدن گندم و پس از سبز شدن علف هرز (حداكثر تا پايان پنجه زني آنها) بكار مي‌رود. از مصرف اين سم در مزا

ردیفعلف های هرزمقدار مصرفزمان مصرف
1نازکبرگ در مزارع گندم ، یولاف بهاره ، یولاف زمستانه، خونی علف چچم، دم روباهی کشیده، جودره،چاودار، بروموس0/6-0/8 لیتر در هکتاراز سه برگی شدن علفها حداکثر تا پایان پنجه زنی

رع جو بايد اجتناب نمود

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟