خیار بیت آلفا – روزن سید

 

نام برند : روزن سید

Brand : Rossen Seeds

نام بذر و رقم :  خیار بیت آلفا

Variety : Cucumber Beit Alpha

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟