پیاز وایت‌سوییت‌اسپانیش – کندر

 

نام برند : کندر

Brand : Condor

نام بذر و رقم : پیاز وایت سوییت اسپانیش کندر

Variety : Onion White Sweet Spanish

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : Untied State (USA)

مدل و رنگ : سفید – روز بلند

Model & Color : Long Day – White

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟