گوجه‌فرنگی شف – فلات

 

نام برند : فلات

Brand : Falat

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی شف فلات

Variety : Tomato Chef Falat

مبدأ بذر : کشور ایران

Origin : I.R.Iran

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟