کدو هیبرید ازرا – نیکرسون

 

نام برند : نیکرسون زووان

Brand : Nickerson Zwaan

نام بذر و رقم : کدو خورشتی هیبرید ازرا

Variety : Squash Hybrid Ezra F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟