کلم گرین کرون – توکیتا

 

نام برند : توکیتا

Brand : Tokita

نام بذر و رقم :  کلم سبز هیبرید گرین کرون

Variety :  Cabbage Hybrid Green Crown

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟