هندوانه کراسپید – ساکاتا

 

نام برند : ساکاتا

Brand : Sakata

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید کریمسون کراسپید

Variety : Watermelon Hybrid Crimson Crispeed F1

مبدأ بذر : کشور چین

Origin : China

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟