خیار ایمپرس – ویلمورین

 

نام برند : ویلمورین

Brand : Vilmorin

نام بذر و رقم :  خیار ایمپرس

Variety : Cucumber Impress

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟