کاهو سالادی اورست – فلات

 

نام برند : فلات

Brand : Falat

نام بذر و رقم : کاهو سالادی اورست

Variety : Lettuce Iceberg Everest

مبدأ بذر : کشور ایران

Origin : I.R.Iran

رنگ : سبز به شکل گرد

Color : Circle Green

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟