کدو هیبرید اسما – کلوز

 

نام برند : کلوز

Brand : Clause

نام بذر و رقم : کدو خورشتی هیبرید اسما

Variety : Squash Hybrid Asma

مبدأ بذر : کشور فرانسه

Origin : France

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟