پیاز هیبرید گلدن آی – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید کلدن آی

Variety : Onion Hybrid Golden Eye

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

مدل و رنگ : زرد – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – Yellow  

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟