پیاز براوو استار – نیکرسون

 

نام برند : نیکرسون زووان

Brand : Nickerson Zwaan

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید براوو استار

Variety : Onion Hybrid Bravostar F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

مدل و رنگ : زرد – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – Yellow

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟