لوبیاسبز سان‌ری – پروسید

 

نام برند : پروسید

Brand : Proseed Seeds

نام بذر و رقم :  لوبیا سبز سان ری

Variety : Grean Bean Sunray

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟