تربچه از قدیمیترین گیاهان زراعتی است که هزاران سال سابقه ی کشت دارد. این گیاهان از قدیم در مدیترانه و خاور دور کشت می شد. سوابق نیز نشان می دهد که بطور وسیعی در زمان فراعنه در مصر کشت می شده است. خصوصاً یونانیها علاقه به تربچه داشتند. تربچه حدود اوایل قرن شانزدهم به انگلستان و فرانسه وارد گردید. و در سال 1806 یازده نوع آن در آمریکا شناخته شده بود . مرکز اوليه پرورش آن کشور فرانسه بوده و از آنجا به ساير کشورهاى اروپائى راه يافته و امروزه در تمام دنيا پرورش داده مى‌شود. علت گسترش سريع تربچه را در دنيا مى‌توان نتيجه رشد سريع دوره رشد کوتاه، کم توقع بودن، کم نيازي، مصرف به‌صورت خام و قابليت کشت و برداشت آن در تمام طول سال ذکر کرد. تربچه از قرن هيجدهم همانند کاهو ابتدا در فرانسه و بعدها در ساير کشورها در گلخانه کشت شد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟