ملون جون کاناری – پروسید

 

نام برند : پروسید

Brand : Proseed

نام بذر و رقم :  ملون جون کاناری

Variety : Melon Juane Canary

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟