هندوانه فالکون – کانیون

 

نام برند : کانیون

Brand : Canyon

نام بذر و رقم :  هندوانه کریمسون سوییت فالکون

Variety : Watermelon Crimson Sweet Falcon

مبدأ بذر : کشور ایتالیا

Origin : Italy

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟