طالبی تالیسمان – ساکاتا

 

نام برند : ساکاتا

Brand : Sakata

نام بذر و رقم :  طالبی هیبرید تالیسمان

Variety : Melon Hybrid Talisman F1 ( Cantaloupe )

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟