پیاز ارلی‌وایت‌گرانو – کندر

 

نام برند : کندر

Brand : Condor

نام بذر و رقم : پیاز ارلی وایت گرانو کندر

Variety : Condor Onion Early White Grano

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : Untied State (USA)

مدل و رنگ : سفید – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – White

 

 

 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟