خیار سهیل – نانگ وو بیو

 

نام برند : نانگ وو بیو

Brand : Nong Woo Bio

نام بذر و رقم :  خیار هیبرید سهیل

Variety : Cucumber Hybrid Soheil

مبدأ بذر : کشور کره جنوبی

Origin : South Korea

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟