تگزاس ارلی وایت گرانو – آریوس

 

نام برند : آریوس

Brand : Aurius

نام بذر و رقم : پیاز تگزاس ارلی وایت گرانو

Variety : Onion Texas Early White Grano

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : Untied State (USA)

مدل و رنگ : سفید – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – White

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟