پیاز هیبرید پرمیوم – آریوس

 

نام برند : آریوس

Brand : Aurius

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید پرمیوم

Variety : Onion Hybrid Premium F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : Untied State (USA)

مدل و رنگ : زرد – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – Yellow

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟